27.6.2014.. Јавни позив за утврђивање листе испитивача

У складу са чланом 12. став 2. и 3 и чланом 40. Правилника о полагању стручног испита из области гасне технике („Службени гласник Републике Српске број 96/13“) Савез енергетичара Републике Српске , објављује

Ј А В Н И   П О З И В

за утврђивање листе испитивача

 

Објављује се јавни позив за утврђивање листе испитивача за полагање стручног испита за кандидате са вишом и високом стручном спремом за обављање послова техничког руковођења гасоводним системом, затим за кандидате са средњом стручном спремом за руковање и одржавање гасним уређајима, инсталацијама и постројењима те монтажу кућних гасних инсталација.

II

Право пријаве имају кандидати (испитивачи) који испуњавају сљедеће услове:

а) дипломирани машински инжењер који посједује научно звање доктора или магистра техничких наука из области енергетике са најмање пет година радног искуства у области гасне технике и

б) дипломирани инжењер машинства са најмање десет година радног искуства из области гасне технике.

III

Кандидати (испитивачи) су дужни уз пријаву доставити сљедећу документацију:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном циклусу образовања са доказима о стеченим стручним и научним звањима,

б) доказ о радном искуству и

в) биографију

IV

Вредновање и избор пријављених кандидата (испитивача) вршиће се на основу достављене документације из тачке III овог позива.

Јавни позив објавиће се на сајту Савеза енергетиара Републике Српске www.sers.ba и у дневним новинама „Глас Српске“.

V

Јавни позив остаје отворен 7 дана од дана посљедњег објављивања у дневним новинама „Гласу Српске“.

Непотпуне и не благовремене пријаве неће се узети у разматрање.

VI

Пријава ће бити доступна на сајту Савеза енергетичара Републике Српске www.sers.bа. 

Пријаве на Јавни позив са комплетном документацијом доставити лично или поштом на адресу Савеза енергетичара Републике Српске, Патре бр. 5, Бања Лука, са назнаком за Јавни позив.

 

ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА

Драгољуб Давидовић, дипл.ел.инж.


Прилози: