Упутство за писање рада у часопису "ЕНЕРГЕТИЧАР"

Рад треба да буде припремљен на сљедећи начин:

Документ треба бити у Microsoft Word формату. Формат стране (Page setup, Paper Size) треба бити Custom Size (ручно унијети 165x240 mm), а маргине - горња и доња 25 mm, лијева и десна 20 mm. У цијелом документу користити фонт Times New Roman (11 pts), распоред тастатуре - Serbian Cyrillic (изузев страних ријечи и мјерних јединица).

Евентуалне слике или графикони требају бити уредно увезени у Microsoft Word или достављени посебно у виду датотеке (jpg, tiff, psd). Наслов треба да буде кратак и информативан.

Наслов центрично штампати великим словима (bold). Испод наслова написати иницијал имена и пуно презиме аутора, а у footnote додати титулу, пуно име и презиме, радну организацију у којој је аутор запослен, адресу, ...

Прескочити два реда, па дати резиме и кључне ријечи на српском језику. Резиме треба да буде што краћи (максимално 100 ријечи), док је максимални број кључних ријечи 5.

Текст прегледног рада треба да садржи поглавља: резиме, кључне ријечи, увод, анализа или дискусија, закључак и литература. Текст оригиналног или стручног рада треба да садржи поглавља: резиме, кључне ријечи, материјал и метода рада, резултати, дискусија, закључак и литература.

Текст претходног саопштења садржи поглавља као и у случају стручног рада.

Аутори достављају радове на компакт диску или путем електронске поште (sers@inecco.net или gordanmaric@blic.net).

Радови и остала документација се не враћају ауторима.
Молимо будуће сараднике да рад припреме према упутствима, како би олакшали посао редакцији часописа.